Privacyverklaring


 1. Verzamelen van cliëntgegevens
  Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie kan persoons- en medische gegevens verwerken. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of via de website. Doeleinden zijn: – gebruik in het kader van de te verlenen huidtherapeutische zorg – gebruik voor de bewaking van de kwaliteit van  – andere doeleinden, mits vooraf met de cliënt overeengekomen. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Persoonlijke gegevens (een volledig overzicht is opgenomen in het AVGregister en op verzoek beschikbaar) – Medische gegevens – De gegevens van uw ziektekostenverzekering. Cliënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie bij de eerste inschrijving in de praktijk. Cliënten hebben het recht om hun verzamelde en verwerkte gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een verzoek hiertoe reageren.

 2. Verwerken van cliëntgegevens
  Verwerking van de gegevens is noodzakelijk: – voor de uitvoering van het overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening – voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst – om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

 3. Delen van cliëntgegevens
  Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie verstrekt persoons- en medische gegevens alléén aan derden na mondelinge of schriftelijke instemming van de cliënt en alléén – indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg – om te voldoen aan een wettelijke verplichting – om te voldoen aan een verplichting vanuit de ziektekostenverzekering.

 4. Informatiebeveiliging
  Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat cliëntgegevens zorgvuldig worden behandeld. – Alle medewerkers die cliëntgegevens verwerken of anderszins kennisnemen van cliëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding. – Cliëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard (wet WBGO). – Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk. De website van Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.