Algemene voorwaarden


Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14- Betaling

Artikel 15 – Klachtenregeling

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

Artikel 17 – Vrijwaring

Artikel 18 – Overmacht

Artikel 19 – Persoonsgegevens

Artikel 20 – Promoties

Artikel 21 – Wijzigingsbeding

Artikel 22 – Geschillen

Artikel 23 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie

 

Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie

Deken van den Ackerhof 5

5431 DP Cuijk

0611106975

info@heurkenshuidtherapie.nl

 

KVK-nummer: 81169884

BTW-identificatienummer: NL003537643B81

Beroepstitel: Huidtherapeut

Lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)

Ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4  Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie waar de consument met klachten terecht kan; Deken van den Ackerhof 5, 5431 DP, te Cuijk.
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Artikel 7  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8  Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie. Dit hoeft niet als Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico voor het kwijtraken van geretourneerde producten ligt bij de consument. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie adviseert de consument dan ook nadrukkelijk om producten aangetekend te retourneren.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 7. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 8. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 9. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 10. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 11. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 12. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 13. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 14. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 15. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie bij herroeping

 1. Als Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief de verzendkosten voor retournering van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10  Uitsluiting herroepingsrecht

Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 5. Producten of diensten waarbij met uitdrukkelijke instemming van de consument de levering is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 11  De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12  Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie kan doen gelden indien Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13  Levering en uitvoering

 1. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14  Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie is gewezen op de te late betaling enAllon Heurkens Huid- en Lasertherapie de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15  Klachtenregeling

 1. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie.
 3. Bij Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie binnen de termijn van 5 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals gemiste omzet, reputatieschade, arbeidskosten, gemiste besparingen of vertragingsschade van consumenten of anderen. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie is echter wel aansprakelijk voor deze schade wanneer dit is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van haar zijde.
 2. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die is ontstaan door een allergische reactie op een product. De consument is zelf verantwoordelijk om de ingrediëntenlijst na te kijken en om de gebruiksaanwijzing na te leven. 
 3. Indien Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie aansprakelijk is gesteld voor gemaakte schade, dan wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die de verzekeraar van Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie uitkeert.
 4. De aansprakelijkheid van Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie is beperkt wanneer de schade niet wordt gedekt door de zorgverzekeraar, voor zover deze niet in strijd is met dwingendrechtelijke wetsbepalingen, tot een maximaal bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde van de product of dienst waar de schade door is ontstaan.
 5. Consument dient de schade zo spoedig mogelijk aan Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie te melden binnen een termijn van 14 dagen na het ontstaan van de schade, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. Binnen één jaar zal iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie vervallen nadat de consument bekend is geworden met het schade brengende feit of wanneer consument hiermee bekend had kunnen zijn.

Artikel 17 – Vrijwaring

 1. Voor alle aanspraken die derden doen ter zake van schade die ontstaan is in verband met de uitvoering van een overeenkomst, zal de consument Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie vrijwaren, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende kosten en schade voor rekening van de consument komen.

Artikel 18 – Overmacht

 1. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie is niet verplicht om in geval van overmacht haar verplichtingen jegens de consument na te komen. Hierbij wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Met overmacht worden alle onbedoelde en onafhankelijke omstandigheden bedoeld die de nakoming van de verplichting van Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie naar de consument toe gedeeltelijk of geheel verhinderen. Hierbij horen onder meer de volgende omstandigheden:
 3. Brand
 4. Storingen in de netwerkverbinding, softwaresysteem en communicatiesysteem
 5. Bedrijfs- en energiestoringen, storingen in een verbinding, netwerk, softwaresysteem of communicatiesysteem
 6. Stakingen
 7. Niet of niet-tijdige levering van leveranciers of derden

Artikel 19 – Persoonsgegevens

 1. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie neemt de toepassing van de regel- en wetgeving omtrent privacy in acht.
 2. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie zal uitsluitend in overeenstemming met haar privacybeleid de gegevens verwerken van de consument.
 3. Consument heeft het recht om de gegevens die verstrekt zijn aan Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie te allen tijde op te vragen, in te zien of te wijzigen.

Artikel 20 – Promoties

 1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op digitale of gedrukte kortingsacties, kortingscodes, vouchers en/of cadeaubonnen die aangeboden zijn door Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie;
 2. Per bestelling mag een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen of vouchers ingewisseld worden.
 3. Per bestelling mag de consument niet meer dan één kortingsactie of kortingscode toepassen. Indien de consument meerdere kortingsacties of kortingscodes heeft, dan dient de consument een keuze te maken uit slechts één kortingsactie of kortingscode.
 4. Cadeaubonnen en/of vouchers mogen gecombineerd worden met maximaal 1 kortingsactie of kortingscode.
 5. De kortingsacties, kortingscodes, vouchers en cadeaubonnen zijn slechts voor een beperkte periode geldig. Na het verlopen van deze periode is de actie niet meer geldig.
 6. Kortingsacties, kortingscodes, vouchers en cadeaubonnen kunnen niet gebruikt worden bij openstaande bestellingen.
 7. Kortingsacties, kortingscodes, vouchers en cadeaubonnen worden eenmalig verstrekt en worden niet vergoed in geval van diefstal of verlies. Hieronder valt ook het per ongelijk wissen van e-mails
 8. Bij alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt.
 9. Tenzij anders vermeld, geldt dat de kortingsactie, kortingscode, voucher of cadeaubon slechts eenmalig per persoon ingezet kan worden.
 10. Bij retournering van een bestelling met een kortingsactie of kortingscode dan komt de verkregen korting te vervallen.
 11. Verkregen kortingsacties, kortingscodes, vouchers of cadeaubonnen zijn niet in te wisselen voor geld.
 12. Kortingsacties of kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waar deze voor uitgegeven zijn.
 13. Het is niet toegestaan om kortingsacties, kortingscodes, vouchers of cadeaubonnen te vervalsen middels hacken, verspreiden van virussen spam of het doorsturen naar anderen. Iedere (poging tot) fraude zal ervoor zorgen dat het gebruik wordt ontzegd

 

Artikel 21 – Wijzigingsbeding

 1. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie is gerechtig om de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te kunnen wijzigen. Er wordt verondersteld dat de consument of andere belanghebbenden tijdens het aangaan van nieuwe overeenkomsten de algemene voorwaarden opnieuw doorlezen.
 2. Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie dient aan de consument of andere belanghebbenden kenbaar te maken dat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd, hiermee moet worden voldaan aan de informatieplicht.

 

Artikel 22  Geschillen

 1. Op overeenkomsten en aanbiedingen tussen Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23  Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie]

[ geografisch adres Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie]

[ faxnummer Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van Allon Heurkens Huid- en Lasertherapie]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • [Datum]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.